این لاک پشت به لانه ی مار رفته و تخم هایش را می خورد مار هم به طرز ناگهانی لاک پشت را گیر می اندازد و ...........

 

حیواناتحیوانات وحشی