گوریل ها رفتار بسیار جالبی از خودشان برای خیس نشدن در باران نشان می دهند

میمون