در یکی از نادرترین پدیده‌های دنیای حیوانات، به تازگی بچه زافه‌ای بدون خال در باغ وحشی در ایالت تنسی آمریکا به دنیا آمده که گمان می‌رود تنها زرافه به این شکل در جهان باشد.