سگ قدرجونی آدمگیر و وحشی ، گنج دامداری منطقه اصفهان و چهارمحال بختیاری

 

سگ
فرادرس