مامان بزی سوراخ کرد این بنده خدارو آخرشم عصبانی شد گفت این کلاه بی صاحابو در بیار بچمو بزار توش

فرادرس