فرادید: این ویدیو که در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی ضبط شده است، نشان می‌دهد که شیر‌های گرسنه در کمین یک بچه فیل نشسته اند. در آن سو بچه فیل نیز حواس اش از گله پرت شد و به سوی دام شیر‌ها حرکت کرد. ابتدا ماده شیر به بچه فیل حمله برد و نتوانست این حیوان سنگین وزن را زمین بزند. در ادامه شیر نر هم به کمک آمد و توانستند بچه فیل نگون بخت را شکار کنند.

فرادرس