دِِ بچه پاشو بیا بیرون ! جا خوش کردی اون تو 
 

فرادرس