بعضی وقتا عشقت نسبت به اون شخص زیاده ک باید با گاز گرفتن بیانش کنی

فرادرس