خبرفوری: این سگ هر روز به این مغازه می‌آید تا مغازه‌دار به او نان بدهد حتی اگر مغازه‌دار دیر بیاید. این سگ با وجود اینکه نان خود را از نان فروش دریافت کرده تا آمدن مغازه‌دار ۴۵ دقیقه صبر می‌کند تا اجازه خوردن نانش را بگیرد.