ویدیو ویرال شده و عاشقانه از یک مرغ و خروس زیر باران!