گاوی در روسیه وسط جاده می‌زاید و مردی برای جابجایی گوساله به او کمک می‌کند. خودرو‌های عبوری نیز جاده را بسته و در خودرو‌های خود شاهد ماجرا هستند.