یک سگ که هنگام تولد فلج بوده و پس از مدتی به دلیل عفونت استخوانی دو پایش قطع شده اکنون قوی است و زندگی خوبی دارد.