کفچه مار یا کبرا، نام مار معمولاً زهردار و از خانواده مار‌های الاپیده است. بیشتر این گونه مار‌ها در هنگام احساس خطر، می‌توانند گردن خود را بلند کنند. هر چند تمام کبرا‌ها از یک رده جانورشناسی و از یک نژاد نیستند. در ادامه فیلمی از لحظه بیرون آمدن مار کبرا از تخم را مشاهده می‌کنید که از همان اول حالت تهاجمی دارد.