ویدیو منتشر شده جالبی از یک گوریل غول پیکر که با کمی آب به تنهایی مشغول آب بازی است را ببینید.