مگه میشه یه نفر اینقدر دلقک باشه؟ مگه میشه اینقدر خوب باشه؟؟