در دهان مارهای آناكوندا در حدود ١٠٠ دندان متمايز و رو به عقب وجود دارد و به خاطر همين ويژگی خاص در اينگونه مارهاست كه باعث شده دست اين آدم رو به سختی بتونن از دهان اين مار غول پيكر بيرون بكشن!