لحظه ورود کوسه ها به مکانی که پر از ماهی بود.

مثل آمبولانس واسشون راهو باز کردن