ویکتوریا در باغ وحش بود که مورد حمله مار غیر سمی قرار گرفت و والدینش برای احتیاط وی را به بیمارستان بردند و صورتش را پانسمان کردند.