صاریغ مادر بچه‌هاشو اینطوری از روی کابل‌ها عبور میده.

صاریغ‌ها گروهی از کیسه‌داران هستند که جثه‌‌ای به اندازه موش تا گربه دارند و بیشتر در آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند!

بچه صاریغ‌ها به صورت غریزی وقتی احساس خطر میکنن، سوار پشت مادر میشن.

فقط اینجا چیزی که مشخص نیست اینه که اینا اصلا اون بالا روی کابل‌ها چیکار میکنن