زورگیری به روش گوسفندی !! این داستان بره ای که روی سگ داره !