ساده ترین روش سرلاک دادن به جوجه عروس هلندی با ضریب خطر وآسیب پایین