کانال تلگرامی روزمرّگی های یک محیط‌بان فیلمی از مراحل تخمگذاری لاکپشت پوزه عقابی در ساحل خلیج فارس، شهرستان پارسیان، استان هرمزگان را منتشر کرد.