بستن سگ به پشت پراید در حال حرکت؛ این فیلم در جاده تبریز به بستان آباد در آذربایجان شرقی گرفته شده است.