راننده یک تریلی هجده چرخ در ایالت نبراسکای آمریکا حین دور زدن چپ کرد. این حادثه باعث شد تا گاوهایی که در قسمت بار تریلی بودند به بیرون پرتاب شوند.