غیب کردن ۳۰۰ دلار جلوی دوربین صداوسیما ! دزد تویی بقیه اداتو در میارن