اخیرا در نزدیکی دریای خزر ساخت و ساز انجام می دهند که صحنه ای ناراحت کننده دیده شده است در ادامه مشاهده کنید

دریای خزر