بین داوران عصر جدید درگیری ایجاد شده بود که احسان علیخانی پادر میانی کرد.

عصر جدید