یک مرد توانست 50 عدد تخم مرغ را در کمتر از 7 دقیقه بخورد

تخم مرغ