کودک خردسالی ۳۰ ساعت بعد از زلزله ترکیه سالم از زیر آوار بیرون آورده شد.