تخریب ساختمان ها در ملَطیه ترکیه یکی پس از دیگری

فرادرس