سگ مادر به محض متوجه شدن خطر توسط پلنگ در نزدیکی توله اش واکنش نشان داد.

دفاع سگ مادر از فرزندنش را ببیند.

فرادرس