موقع اذان از سمت زنان صدای جیغ آمد. ناگهان یک نفر به مقابل شبستان آمد و با کلاشینکف شروع به تیراندازی کرد. با بستن در شبستان، به سمت حرم رفت و اطراف ضریح را به رگبار بست.

فرادرس