قشنگ گفت خاک تو سرت, مگه خط عابر جای رَد شدن با موتوره

فرادرس