پشیمانی پدری که باعث به خـ.ـطر افتادن جـ.ـان فرزندش شده بود. 

قدرت شبکه های اجتماعی اینجا مشخص میشه

فرادرس