بهروز داداش طلاقش بدە برە..مگه از جونت سیر شدی ،

500 تا سکه 13 میلیونی رو هم البته در نظر بگیر داداش ، چشم گفتن رو یادبگیری آسونتره !!