زنده یاد منوچهر نوذری و مسابقه هفته در سال 1372/ با حضور عادل فردوسی پور در این مسابقه