ساخت شمشیر با آچار قدیمی ، ببینین چه زیبا و محکم درست کرده !