بابا لنگ دراز که میگن همینه.

خوبه واسه کرونا فاصله عمودی رعایت کرده

فرادرس