کاروان ورزشی ایران با همان لباس‌هایی که مورد انتقاد بود در مراسم شرکت کرد.