اشتباه‌هایی که تو در لحظه‌های خوب امروز مرتکب می‌شوی، لحظه‌های بد فردای تو را می‌آفرینند و کارهای خردمندانه‌ای که در لحظه‌های بد امروز انجام میدهی، لحظه‌های خوب فردایت را خلق می‌کنند. زمانی که خوبی‌ها را می‌یابی و آنها را بکار می‌گیری دره‌ات را به قله تغییر خواهی داد...