شیوه پارک کردن تریلی‌ها بر روی لنچ / سایت خلیج فارس