بهاره رهنما از بزرگترین ایراد همسرش امیرخسرو عباسی می گوید