صحبت کردن با گوشی هنگام حرکت - چه پیاده و چه پشت فرمان - سبب می‌شود که حواس ما از جلو و اطرافمان پرت شود. آن گاه هر لحظه باید منتظر پیش آمدی باشیم. چند صحنه این چنینی را تماشا کنید.