شهربانو منصوریان که به تازگی از شهرت زیادی برخوردار شده ، از ساختمان صداوسیما اخراج شد.