هردمبیل طنزی خاص که هر قسمت با طنز خاص خودش سوژه های رسانه ها را برررسی و مطرح می کند .