اول برای مامان این ویدیو رو فرستادم، گفت: به هوای آلمان اعتماد نکن، مثل آدمها!

فرادرس