از آتیش گرفتن نجاتش دادن ولی فکر کنم با ضربه مغزی کشتنش