لیونل مسی امروز یا چشمانی اشکبار جدایی خود از تیم بارسلونا را اعلام کرد .

مسی: نمیدانم آیا بتوانم صحبت کنم یا نه.

در این روزهای اخیر فکر میکردم که میمانم اما واقعیت این است که هیچ اتفاقی نیفتاد و مسیر من بسته شد.

برای من جدا شدن از بارسلونا بعد از این همه سال بازی و سپری کردن تمام زندگیام در اینجا بسیار سخت است.