فریبا نادری بازیگر ستایش 3 در نقش پری سیما خاطره جالب خود را از عکس گرفتن یک هوادار با ایشان تعریف می کند تا آخر ببینید

بازیگر