فاطمه عبادی در فینال برنامه عصر جدید اجرای فوق العاده ای داشت در ادامه مشاهده کنید

عصر جدید